واحد سازمانی
نام کارمند :صادق نام خانوادگی:صادقی فر
سمت سازمانی :رئیس شماره تماس :3355939
تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :