واحد سازمانی
نام کارمند :عزت اله نام خانوادگی:سیاستی
سمت سازمانی :معاون شماره تماس :3355939