سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  پیامگیر رئیس دانشگاهتلفن پيامگير ر ياست دانشگاه علوم پزشكي تبريز
بصورت شبانه روزي آماده دريافت و پاسخگويي به هرگونه شكايت،انتقادوپيشنهادشهروندان در خصوص بيمارستانها،آزمايشگاهها،كلينيك ها،درمانگاههاوموارد مربوط به بهداشت در استان مي باشد 

تلفن پيامگير
3352796