سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  گفتاری در اهمیت تکریم مردم
کلام وحی و گفتار در تکریم مردم

 

تکریم در کلام وحی:

 

·         آنان که به خدا ایمان آورده و به کار نیکو پرداخته اند ، خوشا بر احوال آنان و مقام نیکوی آنان .  ( رعد 29)

·         اگر نیکی و احسان کردید و اگر بدی و ستم کردید باز به خود کردید . (اسرا 7)

·         تو خود حقوق خویشاوندان و ارحام خود را ادا کن و نیز فقیران و رهگذران بیچاره را به حق خودشان برسان و هرگز اسراف روا مدار – نه هرگز دست خود محکم بسته دار و نه بسیار باز  و گشاده که هر کدام کنی به نکوهش و خسران خواهی نشست . (اسرا 36)

·         هرگز بر آنچه علم واطمینان نداری دنبال مکن که چشم و گوش  و دلهای همه مسئولند . (اسرا36)       

·         ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان  شما با شد برای هر کس شهادت می دهید چه فقیر باشد چه غنی ، خدا به رعایت حقوقی آنان اولی است  (نساء135)

·         آنان که نیکو کارند در حیات دنیا نیکی و خوشی ببینند و هم در آخرت آنان را بهترین منزل است . (نحل 30)

 

تکریم در سخنان ائمه (ع)و احادیث:

o         دست و دل بازی مدیران در ثروتهای عمومی ، ستم و خیانت است . (غررالحکم ، حدیث 262)

o         قلمها را تیز کنید ، سطرها را به هم نزدیک سازید ، زیادیها را حذف کنید و به معنا بنگرید ، و بپرهیزید از زیاده نویسی ، چرا که بیت المال مسلمانان ، زیاد را نمی تابد . (غررالحکم ، حدیث 282)

o         یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد ، این است که حکومت ، با چه دیده ای به توده مردم و به خودش نگاه می کند با این چشم که آنها صاحب حق اند و اوخود  تنها وکیل و امین و نماینده است . در صورت اول ،هر خدمتی مدیر و حکومت انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می دهد و اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر به نفی حاکمیت آنها باشد ، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است . (سیری در نهج البلاغه ) 

o         امام علی (ع) در نامه اش به اشعث بن قیس ، کارگزار آذربایجان نوشت : کاری که بر عهده توست طعمه ی تو نیست بلکه برگردنت امانتی است و تو در نظارت بالا دست خود هستی ، تو را نرسد آنچه به شهروندان فرمایی و بدون دستور به کار دشوار در آیی . در دست تو مالی از اموال خداوند عزوجل است و تو خزانه دار آنی تا آن را به من بسپاری . امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم . (نهج البلاغه ، نامه شماره 5 ، الامامه و سیاسه ج 1 ،11)

o         از نامه امام علی (ع) به ابن عباس : پس از حمد و سپاس خداوند ، خبر کاری از تو به من رسیدکه اگر انجام داده باشی خدا را به خشم آورده ای و امانت را خراب کرده ای و نا فرمانی امامت را نموده ای و به مسلمانان خیانت کرده ای . خبر رسیده است که زمینها را پاکسازی کردهای و آنچه را در اختیارت بوده است به مصرف رسانده ای . حسابهایت را برایم  بفرست و بدان که حسابرسی خداوند شدیدتر است از حسابرسی مردم .

o         ( نهج البلا غه ، نامه 40 ، اسباب الاشراف،ج2،397)

o         نامه امام علی به فرماندارش در شهر اصطخر ، هنگامی که به امام خبر رسید که در ثروتها گشاده دستی می کند و به آن که می خواهد می بخشد ، چنین نوشت : خوبی پدرت مرا دوباره فریب داد. گمان میکردم تو از شیوه و رفتار او پیروی می کنی ، اما آنگونه که از تو به من رسیده ، پیروی هوا و هوس را رها نمی کنی ، گر چه به دینت آسیب رساند و به گفتار خیر خواهان گوش فرا نمی دهی ، گرچه خالصانه خیرخواهی کنند . به من خبر رسیده که کارهای بسیاری را بر زمین می گذاری و برای سرگرمی و تفریح و صید ، بیرون میروی و در ثروت خداوند نسبت به بادیه نشینان قبیله ات گشاده دستی می کنی ، گویا میراث پدر و مادر توست. به خدا سوگند ،اگر این گزارشها درست باشد شتر قبیله ات و بند کفشهایت از تو بهترند. خداوند لهوو لعب را نمی پسندد و خیانت به مسلمانان و تباه کردن کارهای آنان خداوند را به خشم آورد . (نهج البلاغه )

o         ابن عباس گوید : " نزد علی (ع) آمدم دیدم کفشهایش را وصله می کند به او گفتم : نیاز ما به تو برای اصلاح امور بیشتر از آن چیزی است که انجام می دهی .سخنی نگفت تا از وصله کردن کفش فراغت یافت و آن را کنار کفش دیگر گذاشت . سپس به من فرمود : هر چقدر می ارزد . گفتم : نیم درهم . فرمود : به خدا سوگند این کفشا برایم دوست داشتنی تر است از فرمانروایی بر شما ، مگر آنکه حقی را به پا دارم یا باطلی را بزدایم . "

·         (الارشاد ج1،نهج البلاغه ،خطبه 33،بحارالانوار،ج32،113)

 

پیام تکریم در کلام رسول اکرم (ص) :

o         هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سلسله ی جاودان لطف الهی خواهد بود .

o         نا توان را پیش من آرید زیرا شما به برکت ناتوان خود روزی می خورید و یاری می شوید .

o         حاجت کسی را که از ابلاغ آن نا توانست به بزرگان برسانید ، زیرا هر کس حاجت در مانده ای را به بزرگی برساند روز رستاخیز خداوند پاهای وی را برصراط استوار می سازد .

o         استوار باش و رفتار خوش را درباره مردم نیک ساز .

o         آن که در دنیا مردم را بیشتر آزارکند در روز رستاخیز پیش خدا از همه مردم عذاب وی سخت تر است . 

o         بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمندتر است .

o         عادلتر از همه مردم کسی است که آنچه برای خود پسندد برای مردم نیز پسندد و آنچه بر خود روا ندارد بر مردم روا ندارد .

o         بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است .

o         تا هنگامی که شخص به یاری برادر خویش می پردازد خداوند یاور اوست .

o         خدایا هرکس عهده دار کار امت من شد و با آنها مدارا کرد با او مدارا کن .

o         مانع از راه مسلمانان دور کن تا حسنات تو بسیار شود .

o         هر کس کار مسلمانی را به دست گیرد و در کار او مانند کار خود دلسوزی نکند بوی بهشت بدو نخواهد رسید .

o         هر کس به زمامداری برسد و با مردم به ملایمت و مدارا رفتار کند خداوند روز قیامت با او مدارا کند .مؤمنان در مهربانی و دوستی یکدیگر چون اعضای یک پیکرند که وقتی عضوی به درد آید اعضای دیگر آرام نگیرند .

o         هرگز امتی پاک وآراسته نگردد که در آن حق ضعیف از قوی بدون لکنت زبان گرفته نشود .

o         مدارا کردن با مردم نیمی از ایمان است .

o         پیران را حرمت بدار که در زمره ی رفیقان من در بهشت خواهی بود .

o         شما امروز دز خانه کردارید ، نه حساب  و فردا در خانه ی حسابید، نه کردار .

o         رفتار کنید همان طور که می خواهید با شما به نیکی رفتار کنند .

o         وقتی خداوند برای بنده ای نیکی خواهد  حاجتهای مردم را در دست او قرار می دهد .

 

پیام تکریم در کلام حضرت علی (ع)

o         همه شما نگهبانید و همه ی شما نسبت به آنچه نگهبانید مسءولیت دارید .

o         از منت گذاشتن بر مردم به خاطر نیکی کردن و از این که کار خود را زیاد نشان دهی یا این که به انان وعده دهی و سپس به آن  وعده  وفا نکنی بپرهیز .

o         از کار خیر خودداری مکن هر چند کسی قدر آن را نداند .

o         کمال سعادت تلاش برای اصلاح امور مردم است .

o         ای مالک با مردم به نیکی رفتار کن وگره وحشت را از دلهای آنان بگشای .

o         با مردم فروتن باش ، نرم خو و مهربان باش ، گشاده رو و خندان باش .

o         در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستم  کاری توطمع نکنند و ناتوانها در عدالت تو مایوس نگردند.

o         ستم روا مدار ، آن گونه که دوست  نداری به تو ستم شود .

o         نیکو کار باش آن گونه که دوست داری به تو نیکی شود .

o         آنچه را برای دیگران زشت می داری برای خود نیز زشت بشمار .

o         آنچه را نمی دانی نگو گر چه آنچه را می دانی اندک باشد .

o         در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن ، پر و بالت را برابر رعیت بگستران ، با مردم گشاده روی و فروتن باش .

o         در روابط با مردم انصاف داشته باشید در بر آوردن نیاز ایشان شکیبا باشید .

o         هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیتهای کوچکتر نخواهد بود .

o         کار هر روز را در همان روز اول انجام ده ، عذر خواهی و مهربانی کردن و پوزش خواهی تو آنان را به حق وا می دارد .

o         مبادا با خدمتهایی که انجام می دهید بر مردم منت گذاری ، یا مردم را که وعده ای داده ، سپس خلف وعده نمایی

o         بهای هر کس به میزان سودمندی اوست .

o         از کسانی مباش که بی عمل امید آخرت نیکو دارند .

o         اگروعده به جای نیاورید خدا سخت به خشم آید.

o         درباره آنچه از آن شناختی نداری سخن مگو .

o         خوی نیکو گرامی ترین مقام است .

o         فرصت چون ابر در گذر است پس فرصت کار خیر غنیمت شمارید .

o         از کار برای آخرت چیزی تو را سرگرم نسازد که زمان کوتاه است .

o         تأمل و تأنی در هر چیز پسندیده است جز دز فرصتهای خیر و کارهای نیک .

پیام تکریم در کلام امام حسین (ع)

o         به درستی که نیاز های مردم بر شما از جمله نعمتهای خداست بر شما ، از نعمتهای خدا ملول نشوید .

 

پیام تکریم در کلام امام خمینی (ره)  :

ما می خواهیم ادارات را متحول کنیم ، مردم حق اند و مسئولین مکلف .

o         تا زمانیکه مسئولین جامعه به اصلاح خود نپردازند نه تنها نمی توانند مدعی کار و تلاش برای خدا و اسلام باشند بلکه ممکن است در نظر مردم و به وسیله دشمنان اسلام به عنوان افراد فاسد و تبهکار معرفی شوند

o         وصیت این جانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصر های دیگر آن است که علاوه بر آن که شما ها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از آن ارتزاق می کنید مال ملت است ، باید هم خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشید وایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نا کرده گاهی مجب غضب الهی می شود .

 

پیام تکریم در کلام مقام معظم رهبری :

 

o         رقابت صحیح ، مشروع و مقبول ، رقابت در خدمت رسانی به مردم است .

o         مسئولین اداری باید رضایت خدا و عموم مردم مسلمان را در انجام وظایف و مسئولیتها مد نظر داشته باشند نه این که رضایت خود را بر خشم عامه مردم کوچه و بازار ترجیح دهند .

o         در انجام وظایف و خدمت به این قشر از جامعه که عمدتاً محروم اند و توقع زیادی هم از حکومت ندارند نسبت به دیگران ترجیح داده شوند تا چهره غم گرفته آنان با آب شادی و گشایش در کارها شسته شود .

o         نظام اسلامی نظامی است که مسئولین ، خدمتگزار مردم و برای مردم اند .

o         هیچ کاری فوری تر و مهمتر از خدمت به مردم نیست .

o         باید با روحیه ای بسیجی ، یعنی با احساس تکلیف ، بدون توقع ، فداکارانه ، بدون خود نمایی و برای رضای خدا کار کرد و حتی یک روز را برای خدمت به مردم از دست نداد.

o         امیرالمؤمنین علی (ع) الگویی نمونه برای مسئولین بخشهای مختلف نظام است ، لذا آنان باید همچون حضرت علی (ع) کار مردم را با دلسوزی ، بدون منت و تحقیر و توقع با احترام و تکریم مراجعه کنندگان و همراه با سلامتی نفس ، چشم و زبان و سلامت قلب انجام دهند .