سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  بیمارستان کودکان


آقاي دكترشهرام عبدلي اسكوئي
رئيس بيمارستان كودكانآقاي مقصود محمود پور
مسئول طرح تكريم ارباب رجوع بيمارستان كودكان
معرفي بيمارستاناصلاح ورودي بيمارستان و بازسازي آسفالت و روشنائي محوطه بيمارستان.docx

کودکان تبریز1
كودكان تبريز2
در راستای طرح تکریم خدمات ارائه شده در درمانگاه خون