چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  بیمارستان کودکان


آقاي دكترشهرام عبدلي اسكوئي
رئيس بيمارستان كودكانآقاي مقصود محمود پور
مسئول طرح تكريم ارباب رجوع بيمارستان كودكان
معرفي بيمارستاناصلاح ورودي بيمارستان و بازسازي آسفالت و روشنائي محوطه بيمارستان.docx

کودکان تبریز1
كودكان تبريز2
در راستای طرح تکریم خدمات ارائه شده در درمانگاه خون