سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
 
عنوان مقاله : نویسنده :
نام کنگره یا سمینار : تعداد رکورد :
جهت دانلود فایل مقاله بر روی نام مقاله مورد نظر کلیک کنید.
 
  پيام رئيس دانشگاه

 پيام رياست دانشگاه

ارزش وجودي يا كمال هستي انسان در سنجش ومقايسه با ديگران مشخص مي شود واگر انــسانها  در سايه اخلاق ورفتار انساني  به كمال واقعي خودرسيدند در آن هنگام است كه ارزشمند شده واز موجودات ديگر برتر ووالاتر خواهند بود ،لذا كساني كه در راه خدمت به مردم بوده وهمواره با آنان  در ارتباط ومراوده هستند شايسته است كه به رفتاروكردار وسكنات ائمه مــعصومين(عليها سلام)اقتدا كرده تا هم خشنودي خداوند وهم رضايت مردم را فراهم آورند