سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  شبکه شبستر

عملكرد شبكه شبستر
  

ايجاد نمودن واحد پذيرش  در بخش اور‍ژانس

ايجاد واحد ترياژ در بخش اورژانس
(خريد دستگاه (آنزيمهاي قلبي براي آزمايشگاه،خريد دستگاه ماموگرافي،خريد دستگاه اسپيرومتري،تهيه وايجاد بخش اكوكارديوگرافي وتست ورزشنصب وايجاد نمودن جهت نما وتابلو اعلانات

ايجاد پارگينك ونصب چراغ تير برق وايجاد جايگاه آژانس در بيمارستان

 
 آگهی های دستی