سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  شبکه ورزقان


آماده باش کارکنان بهداشت ورزقان

افتتاح خانه بهداشت زنگ آباد

افتتاح خانه بهداشت زنگ آباد

جلسه هماهنگی کارکنان


بازدید از مراکز

 

عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان

 
 

 
 آگهی های دستی