سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  چک لیست برنامه 50*30 دستگاههای اجرایی

چک لیست برنامه 50*30 دستگاههای اجرایی
چک لیست برنامه 30 در 50.doc

 
 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
 
 اتوماسيون اداري