سه شنبه 29 خرداد 1397 -
  شبکه شبستر

عملكرد شبكه شبستر
  

ايجاد نمودن واحد پذيرش  در بخش اور‍ژانس

ايجاد واحد ترياژ در بخش اورژانس
(خريد دستگاه (آنزيمهاي قلبي براي آزمايشگاه،خريد دستگاه ماموگرافي،خريد دستگاه اسپيرومتري،تهيه وايجاد بخش اكوكارديوگرافي وتست ورزشنصب وايجاد نمودن جهت نما وتابلو اعلانات

ايجاد پارگينك ونصب چراغ تير برق وايجاد جايگاه آژانس در بيمارستان

 
 آگهی های دستی