سه شنبه 29 خرداد 1397 -
  شبکه ورزقان


آماده باش کارکنان بهداشت ورزقان

افتتاح خانه بهداشت زنگ آباد

افتتاح خانه بهداشت زنگ آباد

جلسه هماهنگی کارکنان


بازدید از مراکز

 

عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان

 
 

 
 آگهی های دستی